(Tarikh dikemaskini pada 21 Disember 2021)
English | Bahasa Malaysia
 1. Skop Notis

  1. Notis privasi ini terpakai untuk maklumat, termasuk data peribadi, yang dikumpul mengenai anda oleh Public Gold dan ahli gabungannya@sekutu ("Syarikat") (“PGG”), yang disebut dalam penyata ini sama ada secara individu atau secara kolektif sebagai “syarikat”, “kami”, atau “kita”.
  2. Data peribadi ialah maklumat yang diekstrak daripada transaksi komersial yang boleh mengenal pasti anda secara munasabah.
  3. Notis Privasi ini menggariskan data peribadi yang dikumpul oleh syarikat dalam talian melalui laman web atau aplikasi kami, serta luar talian melalui produk dan perkhidmatan kami yang ditawarkan di kaunter, oleh wakil khidmat pelanggan syarikat, dan/atau pasukan jualan dan pemasaran syarikat.
 2. Komitmen Privasi Kami

  1. Notis Privasi ini dikeluarkan untuk memaklumkan kepada anda tentang komitmen Syarikat terhadap dasar sentiasa melindungi kerahsiaan, integriti dan keselamatan maklumat yang anda berikan kepada kami kerana kami menyedari kepentingan maklumat peribadi yang kami terima tentang pelanggan dan kepercayaan yang mereka berikan kepada kami.
  2. Data anda diklasifikasikan sebagai sulit dan hanya boleh didedahkan oleh kami setelah diberikan kuasa, dibenarkan oleh mana-mana undang-undang, (termasuk peraturan, piawaian, garis panduan dan/atau kewajipan) yang terpakai kepada Syarikat.
 3. Sumber untuk Pengumpulan Maklumat Peribadi Anda

  1. Kami akan mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber termasuk sumber yang dinyatakan di bawah, yang mungkin membentuk data peribadi dan/atau *data peribadi sensitif yang berkaitan dengan hubungan perniagaan kami dengan anda:
   1. Maklumat yang kami kumpulkan daripada anda secara langsung apabila anda:
    • Memohon produk atau perkhidmatan, membuka akaun, membuat deposit ke dalam atau pengeluaran daripada akaun anda, membayar bil anda atau memohon pembiayaan atau menggunakan kad kredit atau debit anda;
    • Bercakap dengan kami melalui telefon atau secara peribadi termasuk proses menjual atau memasarkan produk atau perkhidmatan kepada anda atau apabila anda menghubungi kami untuk pertanyaan dan/atau melalui panggilan telepemasaran kami; dan
    • Lawati cawangan kami, menggunakan perkhidmatan kami, melihat iklan dalam talian kami.
   2. Maklumat yang kami kumpulkan tentang anda daripada sumber lain tanpa penglibatan langsung anda dibenarkan oleh undang-undang:
    • Daripada Agensi Rujukan Kredit untuk penilaian kredit apabila mempertimbangkan permohonan kredit; dan
    • Daripada mana-mana perintah mahkamah atau badan kawal selia yang mempunyai kuasa ke atas Syarikat atau mana-mana agensi penguatkuasaan undang-undang untuk mempertimbangkan pembukaan/penyelenggaraan akaun anda dengan kami.

   3. * Data peribadi sensitif termasuk maklumat tentang kesihatan fizikal dan mental, pendapat politik, kepercayaan agama atau rekod jenayah anda.
 4. Pengumpulan Maklumat Peribadi

  1. Jenis maklumat peribadi yang dikumpul berbeza-beza bergantung pada jenis produk dan perkhidmatan yang anda cari dan pengumpulan mungkin bermula sebelum anda mengambil atau semasa mendaftar atau bergantung pada cara anda mengakses dan menggunakan produk dan perkhidmatan kami. Maklumat yang dikumpul akan termasuk:
   1. Maklumat yang mengenal pasti anda:
    • Nama anda, gelaran, alamat dan maklumat hubungan lain seperti nombor telefon, nombor telefon bimbit, dsb.;
    • Umur, jantina, tarikh lahir, bangsa, kewarganegaraan, status perkahwinan anda, butiran dokumen pengenalan diri seperti kad pengenalan atau pasport, jika berkenaan;
    • Butiran pendidikan dan pekerjaan anda;
    • Maklumat yang diperoleh daripada sistem keselamatan [termasuk rakaman imej anda pada Kamera Litar Tertutup (“CCTV”)];
    • Nama dan butir-butir pegawai yang diberi kuasa, pengarah, pemegang saham, pemilik benefisial, pendaftaran perniagaan, pemerbadanan negara dan urusan kewangan atau komersial syarikat, jika berkenaan;
    • Tarikh panggilan ke Badan Peguam@ ‘Bar’ (terpakai kepada peguam sahaja);
    • Hubungan dengan subjek data lain/pihak ketiga; dan
    • Nombor pendaftaran Cukai Barang dan Perkhidmatan (untuk tujuan input cukai).
   2. Maklumat tentang kedudukan kewangan anda:
    • Sumber pendapatan, perbelanjaan, simpanan, aset, liabiliti, portfolio pelaburan dan sejarah pinjaman;
    • Nombor akaun/nombor cukai pendapatan;
    • Audit Penyata kewangan/pengurusan terkini;
    • Laporan kredit daripada agensi pelaporan kredit, laporan penyesuaian harian; dan
    • Pendapat daripada syarikat lain tentang kelayakan kredit anda.
   3. Maklumat tentang tujuan anda menggunakan produk atau perkhidmatan kami.
   4. Maklumat tentang pendapat anda tentang produk, perkhidmatan atau kakitangan.
  2. Dalam keadaan tertentu, kami juga mungkin mengumpul data peribadi yang sensitif jika:
   1. Kami memerlukannya untuk memberikan anda produk atau perkhidmatan tertentu; atau
   2. Anda sedang memohon pekerjaan dengan kami.
 5. Maklumat Peribadi tentang pihak ketiga

  Jika pada bila-bila masa anda membekalkan kami maklumat peribadi tentang orang lain, anda harus memastikan bahawa anda diberi kuasa untuk berbuat demikian dan anda bersetuju untuk memaklumkan kepada orang itu mengenai kami, dan bahawasanya kami boleh menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi tersebut dan bahawa mereka yang berkenaan boleh mendapat akses kepadanya sekiranya kami memegang maklumat itu.

 6. Penggunaan Maklumat Peribadi

  1. Walaupun, tujuan utama mengumpul maklumat anda adalah untuk kegunaan yang biasa berkaitan perniagaan am antara Syarikat dan anda, maklumat tersebut juga boleh digunakan untuk tujuan sampingan dan berkaitan dengan tujuan utama tersebut termasuklah, tetapi tidak terhad kepada yang berikut:
   1. Penyediaan syarikat kewangan dan perkhidmatan lain yang berkaitan serta kemudahan kredit kepada anda;
   2. Menawarkan, jualan silang dan memasarkan produk dan perkhidmatan kumpulan PG dan syarikat serta sekutunya iaitu PG Jewel Sdn. Bhd., PG Mall Sdn. Bhd., Public Safe Sdn. Bhd;
   3. Menjalankan semakan status kredit dan lain-lain pada masa permohonan dan secara berkala semasa tempoh kredit untuk memastikan kepercayaan kredit berterusan pelanggan;
   4. Mencipta dan mengekalkan pemarkahan kredit Syarikat dan model berkaitan risiko;
   5. Penyediaan rujukan (pertanyaan status);
   6. Mengekalkan sejarah kredit pelanggan;
   7. Membantu institusi kewangan lain menjalankan pemeriksaan kredit;
   8. Menyesuaikan dan menambah baik perkhidmatan kewangan atau produk berkaitan untuk kegunaan pelanggan;
   9. Pemantauan dan kawalan dalaman, termasuk tetapi tanpa had untuk menentukan jumlah terhutang kepada atau oleh pelanggan;
   10. Penguatkuasaan kewajipan pelanggan, termasuk tetapi tanpa had kepada kutipan amaun tertunggak daripada pelanggan dan pihak lain yang mempunyai liabiliti kepada Syarikat;
   11. Jika pendedahan diperlukan di bawah mana-mana undang-undang, peraturan, perintah, perintah mahkamah atau mana-mana garis panduan yang dikeluarkan oleh badan kawal selia yang mempunyai kuasa ke atas Syarikat atau mana-mana agensi penguatkuasaan undang-undang;
   12. Membolehkan penerima serah hak Syarikat yang sebenar atau yang dicadangkan, atau peserta atau sub-peserta hak Syarikat berkenaan dengan pelanggan untuk menilai transaksi yang dimaksudkan untuk menjadi subjek penyerahan hak, penyertaan atau sub-penyertaan;
   13. Penyelidikan dan analisis statistik (termasuk analisis tingkah laku);
   14. Melibatkan diri dengan firma guaman untuk menyempurnakan dokumentasi keselamatan Syarikat untuk pinjaman dan pendahuluan pelanggan;
   15. Memproses data peguam untuk membolehkan Syarikat menilai kesesuaian mereka untuk dilantik ke Panel Peguamcara Syarikat;
   16. Membantu vendor yang diberi kuasa untuk melaksanakan penyelenggaraan tapak & sokongan untuk sistem dan peralatan IT;
   17. Semakan usaha ketekunan wajar untuk pekerja, pembekal, vendor, pembekal perkakasan dan perisian IT sebelum menandatangani perkhidmatan mereka atau membeli produk mereka;
   18. Merekabentuk dan mengatur kempen/promosi/acara untuk penyertaan pelanggan termasuk proses pemilihan pemenang, pengagihan/penyampaian hadiah dan upacara penyampaian hadiah;
   19. Mendapatkan semula, merekod dan menyimpan untuk tujuan audit dalaman/luaran;
   20. Untuk memenuhi terma dan syarat kontrak pekerjaan dengan Syarikat;
   21. Pentadbiran dan pengurusan gaji, perubatan dan faedah pekerjaan lain; dan
   22. Rakaman kamera litar tertutup (CCTV) juga boleh digunakan untuk tujuan berikut:
    • Untuk tujuan jaminan kualiti;
    • Untuk keselamatan dan perlindungan awam;
    • Mengesan dan menghalang penggunaan kemudahan, produk, perkhidmatan dan/atau premis kami yang mencurigakan, tidak wajar atau tidak dibenarkan;
    • Mengesan dan menghalang tingkah laku jenayah; dan/atau menjalankan penyiasatan insiden.
 7. Persetujuan

  1. Kami hanya mengumpul maklumat peribadi tentang anda yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi dan aktiviti kami. Jika anda tidak memberikan maklumat ini atau membenarkan penggunaan tertentu maklumat peribadi anda, kami mungkin tidak dapat memberikan anda produk atau perkhidmatan yang anda inginkan atau memproses permohonan anda untuk mendapatkan pekerjaan atau kemudahan atau mewujudkan sebarang urusan perniagaan dengan anda.
  2. Dalam kebanyakan kes, sebelum atau pada masa mengeluarkan produk baharu atau memohon kemudahan atau memohon pekerjaan dengan Syarikat, (atau jika itu tidak boleh dilaksanakan, secepat yang boleh dilaksanakan selepas itu) kami akan mendapatkan persetujuan anda dimana ianya bertujuan untuk digunakan dan untuk mendedahkan maklumat peribadi anda.
  3. Persetujuan anda boleh dinyatakan secara lisan atau bertulis atau tersirat oleh tindakan anda.
 8. Kerahsiaan Data dan Perkongsian Maklumat Peribadi

  1. Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan Ahli Gabungan untuk menawarkan produk dan perkhidmatan Syarikat dan Ahli Gabungan yang mungkin menarik minat anda. Untuk membolehkan kami melakukan perkara yang sama, kami akan mendapatkan persetujuan anda dan hanya berkongsi maklumat peribadi anda untuk tujuan yang anda telah bersetuju.
  2. Data (kecuali data yang sudah berada dalam domain awam) yang dipegang oleh Syarikat yang berkaitan dengan anda akan dirahsiakan, tetapi kami mungkin perlu berkongsi maklumat peribadi anda berkaitan perniagaan am yang biasa dan tujuan utama maklumat anda dikumpulkan dengan pihak berikut, tertakluk pada setiap masa kepada mana-mana undang-undang (termasuk peraturan, piawaian, garis panduan dan/atau kewajipan) yang terpakai kepada kami:
   1. Syarikat dan sekutunya;
   2. Mana-mana ejen, kontraktor, pemaju, penyedia perkhidmatan pihak ketiga, penyedia jaminan kewangan, penasihat, penyelesai/Penerima & Pengurus, juruaudit, pelelong, pengedar kenderaan/pengedar/peniaga/pengilang atau perunding yang menyediakan pentadbiran, telekomunikasi, pembayaran elektronik, pemprosesan data dan analisis, pembayaran, penjelasan sekuriti, kutipan hutang, penilaian, insurans, penyelidikan, perundangan, kewangan, perakaunan, percukaian, audit atau merujuk perniagaan kepada kami atau perkhidmatan lain kepada Syarikat;
   3. Mana-mana orang lain yang secara nyata atau tersirat mengaku untuk merahsiakan maklumat tersebut atau sebaliknya adalah di bawah tanggungjawab kerahsiaan kepada Syarikat;
   4. Mana-mana institusi kewangan atau lain, caj kredit atau syarikat kad lain yang pelanggan mempunyai atau bercadang untuk mengadakan urus niaga;
   5. Mana-mana pihak yang bersama dengan Syarikat dalam melancarkan,menganjurkan atau menawarkan apa-apa produk, fungsi atau perkhidmatan dan mana-mana pihak lain yang mempunyai pengaturan perniagaan dengan Syarikat berkaitan dengan perkhidmatan, produk, tinjauan maklum balas pelanggan dan fungsi yang ditawarkan atau dianjurkan oleh atau melalui Syarikat;
   6. Syarikat pengeluar memberikan salinan cek berbayar (yang mungkin mengandungi maklumat tentang penerima) kepada penerima bayaran;
   7. Agensi pelaporan kredit, dan, sekiranya berlaku kegagalan, kepada agensi kutipan hutang;
   8. Mana-mana orang, yang dikehendaki oleh undang-undang, peraturan, perintah, perintah mahkamah dan di bawah mana-mana garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa atau pihak berkuasa lain;
   9. Mana-mana pihak yang memberi atau bercadang untuk memberi jaminan atau keselamatan pihak ketiga untuk menjamin atau menjamin kewajipan pelanggan;
   10. Mana-mana pihak yang membuat sebarang permintaan yang dinyatakan dalam perenggan 6.1 (k) di atas;
   11. Mana-mana pemegang hakserah Syarikat atau yang berpotensi atau peserta atau sub peserta atau penerima pindahan hak Syarikat yang berkenaan dengan pelanggan;
   12. Kempen pemasaran pemberian hadiah pemenang kepada media dan laman web Syarikat; dan
   13. Penasihat undang-undang dan profesional lain bagi mana-mana pihak yang disebut dalam perkara 8.2 (a) hingga (l) di atas.
 9. Pemindahan Antarabangsa

  1. Memandangkan kami mungkin beroperasi secara serantau, maklumat peribadi mungkin diproses dan didedahkan seperti yang diterangkan di atas di mana-mana negara di mana kami menjalankan perniagaan atau mempunyai pembekal perkhidmatan di bawah Polisi Privasi ini jika:
   1. Anda telah memberikan persetujuan untuk pemindahan;
   2. Pemindahan adalah perlu untuk melaksanakan kontrak antara anda dan Syarikat;
   3. Pemindahan adalah perlu untuk membuat kesimpulan atau pelaksanaan kontrak antara Syarikat dan pihak ketiga yang dibuat atas permintaan anda atau demi kepentingan anda;
   4. Pemindahan adalah untuk sebarang prosiding undang-undang atau untuk mendapatkan nasihat undang-undang atau untuk menubuhkan, melaksanakan atau mempertahankan hak undang-undang;
   5. Syarikat mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa dalam semua keadaan kes bahawa:
    1. Pemindahan adalah untuk mengelakkan atau mengurangkan tindakan buruk terhadap anda;
    2. Adalah tidak praktikal untuk mendapatkan persetujuan anda secara bertulis untuk pemindahan;
    3. Sekiranya praktikal untuk mendapatkan persetujuan sedemikian, anda akan memberikan persetujuan anda.
   6. Syarikat telah mengambil semua langkah berjaga-jaga yang munasabah dan melaksanakan semua usaha wajar untuk memastikan maklumat peribadi anda akan diproses di tempat tersebut mengikut undang-undang Malaysia;
   7. Pemindahan adalah perlu untuk melindungi kepentingan penting anda; atau
   8. Apabila Kerajaan menganggap pemindahan maklumat peribadi anda adalah perlu untuk kepentingan awam.
  2. Notis Privasi kami dan amalan kami direka untuk menyediakan tahap perlindungan yang konsisten untuk maklumat peribadi. Ini bermakna walaupun di negara yang undang-undangnya memberikan perlindungan yang kurang untuk maklumat anda, Syarikat masih akan mengendalikan maklumat anda mengikut cara yang diterangkan di sini.
 10. Keselamatan Maklumat Peribadi

  1. Syarikat komited untuk melindungi keselamatan maklumat peribadi anda dengan melaksanakan kawalan keselamatan yang mencukupi dan ketat, langkah dan protokol selaras dengan amalan industri sedia ada dan keperluan undang-undang untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada sebarang kehilangan, penyalahgunaan, pengubahsuaian, akses atau pendedahan tanpa kebenaran atau tidak sengaja, pengubahan atau pemusnahan.
  2. Untuk mencapai objektif ini, semakan berkala tentang risiko kepada maklumat peribadi akan dijalankan dan sebarang kecacatan atau kelemahan keselamatan yang dikenal pasti akan ditangani dan diperbetulkan dengan segera.
  3. Kami menggunakan langkah keselamatan tanpa mengira tempat maklumat media disimpan (kertas, cakera komputer, dsb.), sistem yang memprosesnya (mikrokomputer, kerangka utama, sistem mel suara, dsb.), atau kaedah ia dipindahkan (mel elektronik, perbualan bersemuka, dsb.). Perlindungan sedemikian termasuk mengehadkan akses kepada maklumat atas dasar yang perlu diketahui. Syarikat menumpukan masa dan sumber yang mencukupi untuk memastikan maklumat dilindungi dengan betul.
  4. Sebagai sumber rujukan untuk keperluan keselamatan maklumat Syarikat, dasar, piawaian dan prosedur keselamatan maklumat didokumenkan dan dikekalkan sepenuhnya. Semua pekerja, termasuk rekrut, dididik tentang kewajipan mereka mengenai maklumat peribadi anda. Perunding atau pihak luar lain yang dikontrak untuk menjalankan kerja untuk Syarikat juga mesti mematuhi keperluan ini dan di mana sesuai, juga terikat dengan perjanjian tanpa pendedahan untuk memastikan kerahsiaan aset maklumat Syarikat.
  5. Kami juga memerlukan anda untuk membantu kami dengan mematuhi langkah keselamatan yang direka untuk melindungi nombor pengenalan dan kata laluan anda dengan merahsiakan dan sulit. Ini dinyatakan dalam terma dan syarat akaun anda. Anda mungkin boleh mengehadkan liabiliti anda untuk penggunaan tanpa kebenaran akaun anda jika anda mematuhi keperluan ini.
  6. Jika kami tidak lagi memerlukan maklumat peribadi anda, selepas tamat tempoh pengekalan yang berkaitan, kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk memusnahkannya dengan selamat atau mengalih keluar ciri pengenalpastian daripadanya.
 11. Ketepatan Maklumat Peribadi

  1. Syarikat akan mengambil semua langkah yang boleh dilaksanakan dan munasabah untuk memastikan maklumat peribadi anda adalah tepat, lengkap dan terkini.
  2. Anda boleh membantu Syarikat menyimpan rekod yang tepat dan terkini dengan memaklumkan kami secara bertulis tentang sebarang perubahan supaya rekod mengenai anda boleh dikemas kini dengan segera.
 12. Akses kepada Maklumat Peribadi

  1. Sebagai pelanggan, anda boleh menggunakan hak berikut:
   1. Untuk menyemak sama ada Syarikat menyimpan maklumat peribadi tentang anda dan mempunyai akses kepada data tersebut;
   2. Untuk memerlukan kami membetulkan sebarang data yang berkaitan dengan anda yang tidak tepat; dan
   3. Untuk memastikan dasar dan amalan kami terhadap data anda dan untuk dimaklumkan tentang jenis data peribadi yang dipegang oleh kami.
  2. Syarikat berhak untuk mengenakan bayaran yang berpatutan untuk pemprosesan sebarang permintaan akses data.
  3. Berkenaan hak individu, orang yang meminta akses kepada data atau pembetulan data atau maklumat berkenaan dasar dan amalan dan jenis data peribadi yang dipegang, atau aduan privasi, permintaan anda hendaklah dibuat secara peribadi seperti berikut:
   1. Kunjungi cawangan pegangan akaun anda; atau
   2. Tulis dan hantar permintaan anda kepada:
    Pengurus
    Business Development Department
    Plot 21, Technoplex, Medan Bayan Lepas,
    Taman Perindustrian Bayan Lepas Phase IV,
    11900 Bayan Lepas, Penang
 13. Pemasaran Langsung/Pemasaran Tele

  1. Syarikat boleh dengan persetujuan anda menggunakan maklumat peribadi anda untuk memberikan anda tawaran, surat berita dan bahan/maklumat pemasaran Syarikat tentang produk, perkhidmatan atau acara lain yang mungkin menarik minat anda.
  2. Jika pada bila-bila masa anda memilih untuk tidak menerima maklumat pemasaran sedemikian daripada kami, anda boleh mengarahkan kami untuk tidak menghantar apa-apa lagi bahan tersebut kepada anda seperti berikut:
   1. Kunjungi cawangan pegangan akaun anda; atau
   2. Tulis dan hantar permintaan anda kepada:
    Pengurus
    Business Development Department
    Plot 21, Technoplex, Medan Bayan Lepas,
    Taman Perindustrian Bayan Lepas Phase IV,
    11900 Bayan Lepas, Penang
  3. Kami akan memproses arahan anda secepat yang mungkin.
 14. Pautan Laman Web

  Sila ambil perhatian bahawa laman web Syarikat kami mungkin mengandungi pautan-pautan ke laman lain yang tidak bergabung dengan Syarikat. Laman web pautan mungkin atau mungkin tidak memenuhi piawaian privasi yang sama yang kami tetapkan untuk diri kami sendiri dan anda perlu berhati-hati untuk memahami dan menilai piawaian dan prosedur privasi mereka. Pautan ke laman web tersebut bukanlah pengesahan kandungan laman web tersebut dan tidak memberi jaminan tentang maklumat yang terkandung dalam laman web tersebut.

 15. Perubahan pada Notis Privasi ini

  Syarikat kadangkala akan mengemas kini Notis Privasi ini untuk mencerminkan perubahan pada dasar, proses dan sistem kami untuk mengendalikan maklumat peribadi anda. Apabila kami menyiarkan perubahan pada notis ini, kami akan menyemak tarikh "Terakhir dikemas kini pada" di muka depan notis ini. Kami menggalakkan anda menyemak notis ini secara berkala.